Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov

V súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.


Všeobecné ustanovenia

Cieľom týchto Zásad spracovávania a ochrany osobných údajov je informovať zákazníkov o spôsobe získavania, uchovávania a o ochrane nadobudnutých osobných údajov.


Správca osobných údajov

  • Obchodný názov: Milan Gross FOTOGROSS
  • IČO: 10 894 128
  • Sídlo: Poruba 972 11

  • Elektronické lokality a kontaktné miesta súvisiace s ochranou osobných údajov:

  • e-mailová adresa: @fotogross.sk
  • Webová lokalita: https://www.fotogross.sk/osobneudaje


Druhy a účel spracovávaných osobných údajov

Za účelom plnohodnotnej a plynulej realizácie obchodných vzťahov (zmluvných, predzmluvných, resp. na základe osobitného dopytu a objednávky) sú spracovávané nasledovné druhy osobných údajov:
1. meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, prípadne iná súvisiaca adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu a údaje o banke v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa;
2. obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade, že je osoba platcom DPH), číslo bankového účtu a údaje o banke, meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa súvisiacej kontaktnej fyzickej osoby (napr. zamestnanca, štatutára, resp. inej zmluvne dohodnutej osoby) v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa.

Osobitná kategória spracovávaných osobných údajov vyplývajúca z povahy fotografickej činnosti v prípade vizuálneho zaznamenávania identifikovateľných fyzických osôb je upravená vždy na základe individuálnych dojednaní v licenčnej zmluve.


Doba uchovávania osobných údajov

Správca uchováva poskytnuté osobné údaje počas celého obdobia nevyhnutného na realizáciu príslušných zmluvných, prípadne mimozmluvných obchodných vzťahov a následne po dobu, ktorú musí dodržať v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.


Príjemcovia osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej zdieľadné s tretími stranami. V praxi ide najmä o poskytovateľov účtovných a právnych služieb (napr. pri vymáhaní neuhradených pohľadávok), v súlade s príslušnými právnymi predpismi a so vzájomnou platnou zmluvou o ochrane osobných údajov s takýmito poskytovateľmi.

V súlade s platnými právnymi predpismi môžu byť na základe právoplatného vyžiadania osobné údaje zdieľané s inštitúciami verejnej moci.


Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Získané osobné údaje sú spracovávané výlučne na území SR.


Zabezpečenie spracovávaných osobných údajov

K zabezpečeniu Vašich osobných údajov je pristupované s náležitou starostlivosťou. Pri spracovávaní sú aplikované zodpovedné zabezpečenia technických prostriedkov. Rovnako pri zdieľaní spracovávaných osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu s tretími osobami je zabezpečená ochrana formou vzájomných dohôd o ochrane osobných údajov.


Práva dotknutej osoby

Ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané, máte právo byť informovaní o tom, aké Vaše osobné údaje sú spracovávané (konkrétne údaje štrukturované podľa kategórií), z akého dôvodu a na ako dlho. Ďalej máte právo na zmenu / aktualizáciu poskytnutých údajov a taktiež "právo byť zabudnutý" = odstránenie údajov, právo namietať spracovávanie osobných údajov a tiež právo na odvolanie už v minulosti udeleného súhlasu so spracovávaním osobných údajov.


Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov - verzia s účinnosťou od 21.11.2022.